Bor du i Sverige?
Handla på Letshemp.se!

Warunki korzystania z usługi

NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI ZAWIERAJĄ UMOWĘ ARBITRAŻOWĄ, KTÓRA Z OGRANICZONYMI WYJĄTKAMI BĘDZIE WYMAGAĆ OD CIEBIE ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ WOBEC NAS W CELU WIĄŻĄCEGO I OSTATECZNEGO ARBITRAŻU. ZGODNIE Z UMOWĄ ARBITRAŻOWĄ(1) UŻYTKOWNIK BĘDZIE MÓGŁ DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ WOBEC SPÓŁKI WYŁĄCZNIE INDYWIDUALNIE, A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK KLASY W JAKIMKOLWIEK POZWIE ZBIOROWYM LUB REPREZENTATYWNYM LUB POSTĘPOWANIU, ORAZ (2) UŻYTKOWNIK BĘDZIE MÓGŁ UBIEGAĆ SIĘ O ZADOŚĆUCZYNIENIE (W TYM PIENIĘŻNE, NAKAZU SĄDOWEGO I DEKLARATORYJNEGO) INDYWIDUALNIE.

z Polityką prywatności BRISKEEP Limited: https://letshemp.com/privacy-pol

Prosimy zapoznać się z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi, “Warunkami korzystania z usługi” (łącznie z Polityką prywatności BRISKEEP Limited: https://letshemp.com/privacy-policy w pełni i ostrożnie przed rozpoczęciem korzystania z www.letshemp.com (“Witryna”) oraz usług, funkcji, treści, aplikacji lub produktów (zgodnie z poniższą definicją) oferowanych przez BRISKEEP Limited (“my”, “nas”, “nasz” lub “Let’s Hemp”) (wraz z Witryną, “Usługi”). Niniejsze Warunki korzystania z usługi określa prawnie wiążące warunki korzystania z Witryny i Usług.

Jeśli nie zgadzasz się na niniejsze Warunki, musisz natychmiast opuścić Witrynę i zaprzestać korzystania z informacji lub produktów, które można uzyskać lub dostępne za pośrednictwem Witryny. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Warunków, skontaktuj się z nami pod adresem support@staging2.letshemp.com.

Udostępniamy Witrynę w celu umożliwienia przeglądania i zakupu produktów i usług BRISKEEP.

AKCEPTACJA WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Rejestrując się i/lub korzystając z Usług w jakikolwiek sposób, w tym między innymi w celu odwiedzania lub przeglądania Witryny, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki korzystania z usługi oraz wszystkie inne zasady działania, zasady i procedury, które mogą być publikowane od czasu do czasu na Stronie przez nas, z których każda jest łączona przez odniesienie i z których każda może być aktualizowana od czasu do czasu bez powiadomienia.
 2. Niektóre Usługi mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym przez nas od czasu do czasu; korzystanie z takich Usług podlega tym dodatkowym warunkom, które są włączone do niniejszych Warunków świadczenia usług przez niniejsze odniesienie.
 3. Niniejsze Warunki korzystania z Usługi mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Usług, w tym, bez ograniczeń, zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników.
 4. ZAWIADOMIENIE O ARBITRAŻU I ZRZECZENIE SIĘ POWÓDZTWA ZBIOROWEGO: Z WYJĄTKIEM NIEKTÓRYCH RODZAJÓW SPORÓW OPISANYCH W PONIŻSZEJ SEKCJI ARBITRAŻU, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE SPORY MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A NAMI BĘDĄ ROZSTRZYGANE W DRODZE WIĄŻĄCEGO, INDYWIDUALNEGO ARBITRAŻU, A UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM LUB ARBITRAŻU OGÓLNOKLASOWYM.

Kwalifikowalności

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ukończył 18 lat. Jeśli użytkownik nie ukończył 18 roku życia, nie może, w żadnym wypadku lub z jakiegokolwiek powodu, korzystać z Usług. Możemy, według własnego uznania, odmówić oferowania Usług jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi i zmienić jej kryteria kwalifikowalności w dowolnym momencie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że niniejsze Warunki korzystania z usługi są zgodne ze wszystkimi przepisami prawa, zasadami i regulacjami mającymi zastosowanie do niego, a prawo dostępu do Usług zostaje cofnięte, gdy niniejsze Warunki świadczenia usług lub korzystanie z Usług są zabronione lub w zakresie, w jakim oferowanie, sprzedaż lub prowizja Usług jest sprzeczna z obowiązującym prawem, zasadą lub rozporządzeniem. Ponadto Usługi są oferowane wyłącznie do użytku użytkownika, a nie do użytku lub z korzyścią dla osób trzecich.

Rejestracji

Aby zarejestrować się w Usługach, należy zarejestrować konto w Usługach (“Konto”). Użytkownik musi podać dokładne i kompletne informacje oraz aktualizować informacje o koncie. Nie wolno: (i) wybrać lub użyć jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby z zamiarem podszywania się pod tę osobę; (ii) używać jako nazwy użytkownika nazwy, z zastrzeżeniem jakichkolwiek praw osoby innej niż Użytkownik bez odpowiedniego upoważnienia; Lub (iii) używać, jako nazwy użytkownika, nazwy, która jest w inny sposób obraźliwa, wulgarna lub obsceniczna. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania, które mają miejsce na Jego Koncie, oraz za bezpieczeństwo hasła do konta. Użytkownik nie może nigdy korzystać z konta użytkownika innej osoby ani informacji rejestracyjnych w Usługach bez zgody. Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich zmianach uprawnień do korzystania z Usług (w tym o wszelkich zmianach lub cofnięciu jakichkolwiek licencji od organów zarządzających), naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym korzystaniu z Konta. Nigdy nie należy publikować, rozpowszechniać ani publikować danych logowania do swojego Konta. Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego Konta poprzez prośbę złożoną jednemu z naszych pracowników.

Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić nas o każdym naruszeniu tajemnicy swoich danych logowania. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek powody, aby sądzić, że informacje o Koncie zostały przejęte lub że osoba trzecia uzyskała dostęp do Jego konta, zgadza się niezwłocznie powiadomić firmę BRISKEEP Limited za pośrednictwem poczty e-mail w support@staging2.letshemp.com. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za straty poniesione przez BRISKEEP Limited i inne osoby z powodu nieautoryzowanego użycia konta.

I. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

Kiedy odwiedzasz Witrynę lub wysyłasz do nas e-maile, komunikujesz się z nami drogą elektroniczną. W ten sposób użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną. Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zamieszczając powiadomienia na tej stronie. Użytkownik zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja była na piśmie.

Ⅱ.. Zawartości

Prawa autorskie

Zdjęcia osób, miejsc i/lub Usług zamieszczone na tej Stronie są własnością BRISKEEP Limited lub naszych licencjodawców. O ile nie zaznaczono inaczej, cała zawartość zamieszczona na tej Stronie, w tym obrazy, ilustracje, projekty, ikony, fotografie, klipy wideo oraz materiały pisemne i inne (wraz z “Znakami” (zgodnie z definicją poniżej),”Treści BRISKEEP”) jest własnością BRISKEEP Limited lub jej licencjodawców, partnerów lub podmiotów stowarzyszonych i jest chroniona przez Zjednoczone Królestwo i międzynarodowe prawa autorskie. Kompilacja tej Strony jest wyłączną własnością BRISKEEP Limited i jest chroniona przez Zjednoczone Królestwo i międzynarodowe przepisy dotyczące własności intelektualnej. Jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie jakichkolwiek treści lub materiałów na tej Stronie jest surowo zabronione i może naruszać prawa autorskie i prawa znaków towarowych oraz / lub prawa prywatności, reklamy i / lub komunikacji przepisów i statutów. Użytkownik może korzystać z materiałów lub treści na tej stronie wyłącznie za naszą uprzednią pisemną i wyraźną zgodą. Aby uzyskać informacje o uzyskaniu zezwolenia na korzystanie z materiałów lub treści na tej stronie, skontaktuj się z nami w support@staging2.letshemp.com.

Znakami towarowymi

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe (zwane łącznie “Znakami”), które pojawiają się na tej Stronie, są własnością BRISKEEP Limited lub innych odpowiednich właścicieli takich Znaków. Użytkownik nie może wyświetlać ani powielać Znaków w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody BRISKEEP Limited i nie może usuwać ani w inny sposób modyfikować w jakikolwiek sposób jakichkolwiek powiadomień o znakach towarowych z jakichkolwiek treści oferowanych lub otrzymywanych za pośrednictwem Witryny.

Iii. OGRANICZONA LICENCJA I DOSTĘP DO WITRYNY

Udzielamy ci ograniczonej licencji na korzystanie z Witryny wyłącznie do użytku osobistego. W związku z tym dotacja ta nie pozwala na zrobienie żadnej z następujących czynności: (a) odsprzedawać lub wykorzystywać w celach komercyjnych niniejszej Witryny lub jakiejkolwiek zawartości niniejszej Witryny; (b) modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odtwarzać inżyniera, dekompilować, dezasemble lub przekształcać w ludzką czytelną formę jakiejkolwiek zawartości niniejszej Witryny, która nie jest przeznaczona do odczytania. Obejmuje to używanie lub bezpośrednie przeglądanie podstawowego kodu HTML lub innego kodu z tej Witryny, z wyjątkiem przypadków interpretowanych i wyświetlanych w przeglądarce internetowej; (c) kopiować, naśladować, dublować, reprodukować, rozpowszechniać, publikować, pobierać, wyświetlać, wykonywać, publikować lub przesyłać jakichkolwiek znaków (w tym jakichkolwiek Znaków) w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym między innymi elektroniczne, mechaniczne, kserowanie, nagrywanie lub w inny sposób; Lub (d) używać jakichkolwiek danych do eksploracji, botów, pająków, zautomatyzowanych narzędzi lub podobnych metod gromadzenia i ekstrakcji danych na zawartości Witryny lub do zbierania jakichkolwiek informacji z Witryny lub jakiegokolwiek innego użytkownika Witryny.

Iv. OPŁATY, PŁATNOŚCI, ROZLICZENIA, WYSYŁKI I ZWROTY

PŁATNE USŁUGI

Niektóre z naszych Usług, w tym zakup jakichkolwiek oferowanych przez nas produktów, mogą podlegać płatnościom teraz lub w przyszłości (“Usługi płatne”). Należy pamiętać, że wszelkie warunki płatności przedstawione w trakcie korzystania lub rejestracji w Płatnej Usłudze są uważane za część niniejszej Umowy.

Rozliczeń

Korzystamy z zewnętrznego podmiotu przetwarzającego płatności (“Podmiot przetwarzający płatności”) w celu rozliczania użytkownika za pośrednictwem konta płatniczego powiązanego z Kontem użytkownika w Usługach (“Konto rozliczeniowe”) w celu korzystania z Usług płatnych. Przetwarzanie płatności będzie podlegać warunkom, warunkom i polityce prywatności Podmiotu Przetwarzającemu Płatności oprócz niniejszej Umowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy podmiotu przetwarzającego płatności. Decydując się na korzystanie z Usług płatnych, użytkownik wyraża zgodę na uiszczenie przez użytkownika, za pośrednictwem Podmiotu Przetwarzającego Płatności, wszystkich opłat po cenach obowiązujących wówczas za korzystanie z takich Usług płatnych zgodnie z obowiązującymi warunkami płatności, a użytkownik upoważnia nas za pośrednictwem Podmiotu Przetwarzającego płatności do obciążenia wybranego przez niego dostawcy płatności (“Metoda płatności”). Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie płatności przy użyciu wybranej metody płatności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów lub błędów, które popełnia, nawet jeśli już zażądał lub otrzymał płatność.

METODA PŁATNOŚCI

Warunki płatności będą oparte na Metodzie płatności użytkownika i mogą być określone w umowach między Użytkownikiem a instytucją finansową, wystawcą karty kredytowej lub innym dostawcą wybranej metody płatności. Jeśli za pośrednictwem Podmiotu Przetwarzającego Płatności nie otrzymamy od Ciebie płatności, użytkownik wyraża zgodę na zapłatę wszystkich kwot należnych na koncie rozliczeniowym na żądanie.

WYMAGANE AKTUALNE INFORMACJE

MUSISZ PODAĆ AKTUALNE, KOMPLETNE I DOKŁADNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SWOJEGO KONTA ROZLICZENIOWEGO. UŻYTKOWNIK MUSI NIEZWŁOCZNIE ZAKTUALIZOWAĆ WSZYSTKIE INFORMACJE, ABY ZACHOWAĆ AKTUALNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ KONTA ROZLICZENIOWEGO (NP. ZMIANA ADRESU ROZLICZENIOWEGO, NUMERU KARTY KREDYTOWEJ LUB DATY WAŻNOŚCI KARTY KREDYTOWEJ) I MUSI NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ NAS LUB NASZEGO PROCESORA PŁATNOŚCI, JEŚLI TWOJA METODA PŁATNOŚCI ZOSTANIE ANULOWANA (NP. W PRZYPADKU UTRATY LUB KRADZIEŻY) LUB JEŚLI DOWIESZ SIĘ O POTENCJALNYM NARUSZENIU BEZPIECZEŃSTWA , TAKIE JAK UJAWNIENIE LUB UŻYCIE NAZWY UŻYTKOWNIKA LUB HASŁA. ZMIANY W TAKICH INFORMACJACH MOŻNA WYW WWW.LETSHEMO.COM. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE PODA ŻADNYCH POWYŻSZYCH INFORMACJI, ZGADZA SIĘ, ŻE MOŻEMY NADAL POBIERAĆ OD NIEGO OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PŁATNYCH USŁUG W RAMACH KONTA ROZLICZENIOWEGO, CHYBA ŻE ZAKOŃCZYŁEŚ SWOJE PŁATNE USŁUGI ZGODNIE Z POWYŻEJ.

ZMIANA DOZWOLONEJ KWOTY

Jeśli kwota, która ma zostać pobrana z Twojego Konta rozliczeniowego, różni się od kwoty wstępnie autoryzowanej (innej niż z powodu nałożenia lub zmiany kwoty podatków od sprzedaży), użytkownik ma prawo do otrzymania, a my powiadomimy o kwocie, która ma zostać pobrana, oraz o ominie przed planowaną datą transakcji. Każda umowa zawarta z dostawcą płatności będzie regulować korzystanie przez Użytkownika z Metody płatności. Użytkownik zgadza się, że możemy gromadzić opłaty i przesyłać je jako jedną lub więcej opłat zagregowanych w trakcie lub na końcu każdego cyklu rozliczeniowego.

WERSJE PRÓBNE I INNE PROMOCJE

Każda wersja próbna lub inna promocja zapewniająca dostęp do Usługi Płatnej (“Oferta próbna”) musi zostać wykorzystana w określonym czasie okresu próbnego. Aby rozpocząć ofertę próbną, musisz mieć w aktach ważną metodę płatności. Użytkownik musi zaprzestać korzystania z Usługi płatnej przed końcem okresu oferty próbnej, aby uniknąć naliczania opłat za tę Płatną Usługę. Jeśli anulujesz subskrypcję przed końcem okresu oferty próbnej i nieumyślnie obciążysz ją usługą płatną, skontaktuj się z nami pod adresem support@staging2.letshemp.com. Oferty próbne są jednorazowe tylko dla nowych klientów i są ograniczone do jednego na gospodarstwo domowe. Mogą obowiązywać dodatkowe warunki i ograniczenia, które zostaną w pełni wyjaśnione w momencie rejestracji w ofercie próbnej. Wszelkie takie dodatkowe warunki i ograniczenia są uważane za część niniejszej Umowy.

Zakończenie

Możemy wypowiedzieć dostęp użytkownika do całości lub części Usług w dowolnym momencie, z lub bez przyczyny, z lub bez powiadomienia, ze skutkiem natychmiastowym, co może spowodować przepadek i zniszczenie wszystkich informacji związanych z członkostwem użytkownika. Jeśli chcesz zamknąć swoje Konto, możesz to zrobić, kontaktując się z działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość e-mail support@staging2.letshemp.com. Wszelkie opłaty uiszczone na mocy niniejszej Umowy nie podlegają zwrotowi. Wszystkie prowizje od niniejszych Warunków świadczenia usług, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu umowy, pozostają w mocy po rozwiązaniu umowy, w tym, bez ograniczeń, postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Ceny

Cena wszelkich Produktów (“Produkty”) lub Płatnych Usług dostępnych do zakupu za pośrednictwem Witryny zostanie wyświetlona w Witrynie. Wyświetlane ceny nie zawsze zawierają podatki. Wszelkie obowiązujące podatki zostaną państwu przekazane przed złożeniem zamówienia.

Funt szterling. Wszystkie transakcje pieniężne na Stronie odbywają się w funta szterlinga (£ / GBP).

Wysyłki

Gdy złożysz zamówienie na Produkty za pośrednictwem Witryny, Produkty zostaną wysłane na adres wskazany jako “Adres wysyłki” podczas procesu realizacji transakcji.

WYSYŁKA MIĘDZYNARODOWA

Towary będą przywożone w imieniu odbiorcy/ebuyera. Odbiorca upoważnia BRISKEEP Limited do przywozu towarów w jego imieniu. Ponadto odbiorca/nabywca zgadza się, że BRISKEEP Limited może przekazać obligację na przywóz towarów w jego imieniu podwykonawcy. Odbiorca zapłaci podatki i cła dodatkowo z ceną zakupu towarów.

V. KODY PREZENTÓW I OFERT

Od czasu do czasu BRISKEEP Limited może oferować kwalifikowanym konsumentom “kody podarunkowe” lub “kody ofert” za pośrednictwem różnych działań promocyjnych i komunikacji (zwanych łącznie “kodami ofert”), które można zrealizować na zakup w letshemp.com, do wyczerpania zapasów i z zastrzeżeniem pewnych wyłączeń lub innych ograniczeń, które mogą zostać określone i przekazane przez BRISKEEP Limited według własnego uznania. Tylko ważne kody ofert dostarczone lub promowane przez BRISKEEP Limited będą honorowane przy kasie. Kody dostarczane lub promowane przez osoby trzecie nieautoryzowane przez BRISKEEP Limited (w tym nieautoryzowane strony internetowe osób trzecich) nie będą uważane za ważne. Każdy kod oferty promowany przez BRISKEEP Limited jest niezbywalny i ważny do jednorazowego użytku na rzeczy (lub przedmiotów) towaru, zgodnie z ustaleniami BRISKEEP Limited. Kody ofert nie mogą być łączone i nie mogą być używane w połączeniu z programem poleceń BRISKEEP, a klienci są ograniczeni do korzystania z jednego kodu oferty na zamówienie. Kody ofert nie mogą być wykorzystywane do zakupu towarów niemarkowych, opakowań lub obowiązujących podatków. W przypadku zakupów online kod należy wprowadzić w polu “kod rabatowy” przy kasie. Kody ofert nie są ważne dla klientów, którzy zdecydują się sfinansować swój zakup za pośrednictwem Affirm. BRISKEEP Limited nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, skradzione lub uszkodzone kody ani za nieautoryzowane użycie kodów. Kodów oferty nie można wymienić na gotówkę ani na ekwiwalent pieniężny; nie dopuszcza się zamian ani kredytów. Wartość funta szterlinga kodu oferty nie zostanie zwrócona ani zwrócona, jeśli którykolwiek lub całość towaru zostanie zwrócona. Daty wygaśnięcia mogą mieć zastosowanie do każdego kodu oferty. Kody oferty są nieważne, jeśli są kopiowane, przekazywane, sprzedawane, wymieniane lub wygasane, a tam, gdzie są zabronione. Prośby niezgodne ze wszystkimi wymaganiami dotyczącymi kodu oferty nie będą honorowane.

My. Opinie

Dziękujemy za wysłuchanie naszych użytkowników i z zadowoleniem przyjmujemy Państwa komentarze dotyczące Strony. Informujemy jednak, że jeśli wyślesz nam kreatywne pomysły, sugestie, wynalazki lub materiały (“Kreatywne pomysły”), a) posiadać, wyłącznie, wszystkie obecnie znane lub później odkryte prawa do idei kreatywnych; (b) nie podlega żadnej poślubności i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie jakichkolwiek Kreatywnych Pomysłów; I (c) mają prawo do nieograniczonego korzystania z Kreatywnych Pomysłów w jakimkolwiek celu, komercyjnym lub innym, bez wynagrodzenia dla Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby.

Vii. TREŚCI, KTÓRE PRZESYŁASZ DO BRISKEEP Limited

Od czasu do czasu BRISKEEP Limited może zezwolić użytkownikowi na publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć lub podobnych materiałów na Stronie (łącznie “Recenzje”). Z zadowoleniem przyjmujemy Państwa uwagi dotyczące naszych Produktów i Usług, w tym naszej Strony. Jednakże wszelkie Opinie przesyłane do BRISKEEP Limited nie mogą nękać, oszczerstwa, złośliwości, zniesławiać, zniesławiać, grozić ani w inny sposób naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich i nie mogą zawierać żadnych wulgaryzmów, obscenicznych, nieprzyzwoitych, pornograficznych, oszczerczych lub niezgodnych z prawem materiałów.

Publikując Przegląd na Stronie, niniejszym udzielasz BRISKEEP Limited nieograniczonej, podlegającej sublicencjonowaniu, bezterminowej licencji, w pełni opłaconej licencji na całym świecie na reprodukowanie, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie, przekazywanie, komunikowanie się publicznie, publiczne wykonywanie na zasadzie do odbiorcy, tworzenie dzieł pochodnych z, a także w inny sposób wykorzystywanie i wykorzystywanie (łącznie “Użyj”) wszystkich Recenzji, które publikujesz na Stronie, w dowolnym celu , w tym promowanie i marketing BRISKEEP Limited oraz Produktów i Usług. Ponadto użytkownik udziela firmie BRISKEEP Limited nieodpłatnej licencji na korzystanie z nazwy, obrazu i podobizny dowolnej osoby możliwej do zidentyfikowania w dowolnej recenzji, którą użytkownik publikuje w Witrynie. Publikując Recenzję, zrzekasz się wszelkich praw do reklamy, prywatności lub innych praw o podobnym charakterze, oprócz wszelkich praw osobistych, które możesz mieć w swojej Recenzji. Z wyjątkiem materiałów dostarczonych przez BRISKEEP Limited za pośrednictwem Witryny, użytkownik oświadcza, gwarantuje i przymierze, że (i) użytkownik jest jedynym i wyłącznym właścicielem Opinii publikowanych w Witrynie lub posiada wszelkie prawa, licencje, zgody i wydania, które są niezbędne do przyznania BRISKEEP Limited praw do Swoich Recenzji zgodnie z Warunkami, oraz (ii) Opinie, które publikujesz na Stronie, nie (A) naruszać, przywłaszczać lub naruszać praw jakiejkolwiek strony lub podmiotu, w tym patentu, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnicy handlowej, praw osobistych, praw reklamowych, praw do prywatności lub innej własności intelektualnej lub praw własności, (B) stanowią lub skutkują zniesławieniem, zniesławieniem, oszczerstwami lub naruszeniem jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub rozporządzenia (w tym, bez ograniczeń, ograniczeń dotyczących nieprzyzwoitości, pornografii dziecięcej, przepisów dotyczących podsłuchów lub innych podobnych ograniczeń dotyczących nagrywania niezgodnego z przepisami lub w inny sposób), lub w inny sposób), lub w inny sposób), lub (C) wymagają od BRISKEEP Limited uzyskania licencji lub dokonania jakichkolwiek płatności na stronie trzeciej na całym świecie.

Brak kontrowersyjnych treści.

Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać Opinii, które: (i) są lub mogą być interpretowane jako naruszające, zniesławiające, zniesławiające, niedokładne, niezgodne z prawem, szkodliwe, grożące, obelżywe, napastliwe, wulgarne, obraźliwe, obsceniczne, pornograficzne, budzące sprzeciw, nienawistne lub promujące dyskryminację, fanatyzm, rasizm lub nienawiść, zgodnie z ustaleniami BRISKEEP Limited według własnego uznania; Lub (ii) wprowadza wirusy, bomby czasowe, robaki, anuluje boty, konie trojańskie i/lub inny szkodliwy lub złośliwy kod.

Monitorowania.

BRISKEEP Limited nie ma żadnych obligacji w celu monitorowania tej Witryny lub jakiejkolwiek jej części. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przeglądania wszelkich Recenzji oraz usuwania, usuwania, redagowania lub modyfikowania takich Recenzji, według własnego uznania, w dowolnym czasie i od czasu do czasu, bez powiadomienia lub dalszej współpracy z Użytkownikiem. BRISKEEP Limited nie ma obligacji do wyświetlania lub publikowania żadnych Recenzji. BRISKEEP Limited, z zastrzeżeniem naszej Polityki prywatności, zastrzega sobie prawo do ujawnienia, w dowolnym czasie i od czasu do czasu, wszelkich informacji lub zamieszczonych treści, które uzna za konieczne lub właściwe, w tym między innymi w celu spełnienia wszelkich obowiązujących, prawnych, wykonawczych, umownych, prawnych, procesów spornych lub żądań rządowych.

Viii. KORZYSTANIE Z WITRYNY

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Witryny wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. Użytkownik musi korzystać z Witryny zgodnie z niniejszymi Warunkami, naszą Polityką prywatności oraz wszelkimi przepisami dotyczącymi prywatności, ochrony danych, własności intelektualnej i innych obowiązujących przepisów. Korzystanie z Witryny jest zabronione. Nie wolno:

 • próbować ingerować, szkodzić, odtwarzać inżyniera, kraść lub uzyskiwać nieautoryzowany dostęp do Witryny, kont użytkowników lub technologii i sprzętu wspierającego Witrynę;
 • Ramka lub łącze do Witryny bez zgody;
 • Korzystać z eksploracji danych, robotów lub innych urządzeń do gromadzenia danych w Witrynie lub za jej pośrednictwem;
 • Publikować niekompletne, fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje, podszywać się pod inną osobę lub fałszywie przedstawiać powiązania z osobą lub podmiotem;
 • ujawniać dane osobowe innej osoby lub nękać, wykorzystywać lub publikować materiałów budzących zastrzeżenia;
 • Sprzedawać, przenosić lub przenosić jakichkolwiek praw użytkownika do korzystania z Witryny osobom trzecim bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;
 • Publikować linki lub treści reklamowe lub marketingowe, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach;
 • korzystać z Witryny w sposób niezgodny z prawem lub do popełnienia niezgodnego z prawem działania w związku z Witryną lub które w inny sposób skutkują grzywnami, karami i inną odpowiedzialnością wobec BRISKEEP Limited lub innych; Lub
 • Dostęp do Witryny z jurysdykcji, w której jest ona nielegalna lub nieautoryzowana.

Ix. Zastrzeżenie

Nie reprezentujemy ani nie gwarantujemy prawdziwości, dokładności ani wiarygodności treści publikowanych przez osoby trzecie. Użytkownik przyjmuje dopuszcze do tego, że poleganie na materiałach zamieszczonych przez zewnętrznych usługodawców będzie na własne ryzyko. Korzystając z Witryny, akceptujesz ryzyko, że możesz być narażony na treści, które są niedopuszczalne lub w inny sposób nieodpowiednie. Możemy zmienić, zawiesić lub przerwać dowolny aspekt Witryny w dowolnym momencie, w tym w godzinach pracy lub dostępności Witryny lub dowolnej funkcji, bez powiadomienia lub odpowiedzialności.

Spory użytkowników.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek spory lub nieporozumienia między Użytkownikiem a jakąkolwiek stroną trzecią, z którą wchodzisz w interakcję z korzystaniem z Witryny. Użytkownik przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z kontaktami z osobami trzecimi. Użytkownik zgadza się rozwiązywać spory bezpośrednio z drugą stroną. Użytkownik zwalnia BRISKEEP Limited ze wszystkich roszczeń, żądań i szkód w sporach między użytkownikami Witryny. Użytkownik zobowiązuje się również nie angażować nas w takie spory. Podczas korzystania z Witryny należy zachować ostrożność i zdrowy rozsądek.

Dokładność zawartości.

Nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, niezawodności, kompletności ani aktualności jakiejkolwiek zawartości Witryny. Podobnie nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, wiarygodności, kompletności ani terminowości jakichkolwiek danych od zewnętrznego dostawcy usług ani jakości lub charakteru produktów lub usług stron trzecich uzyskanych za pośrednictwem Usług. Korzystaj z Witryny na własne ryzyko.

Nie składamy żadnych obietnic i zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za konkretne wyniki korzystania z Witryny.

Zdefiniowane strony zwolnione. “Zwolnione strony” obejmują BRISKEEP Limited i jej podmioty stowarzyszone, urzędników, pracowników, agentów, partnerów i licencjodawców.

WYRAŹNIE ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE: (A) KORZYSTANIE Z USŁUG ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO, A USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE NA ZASADZIE “TAK JAK JEST” I “W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, A ZWOLNIONE WYRAŹNIE STRONY ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG WYMIENIONYCH NA STRONIE, DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. I NIEPODEJMOWY; (B) ZWOLNIONE STRONY NIE UDZIELAJĄ ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE (i) STRONA SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA; (ii) STRONA BĘDZIE NIEPRZERWANA, TERMINOWA, BEZPIECZNA LUB WOLNA OD BŁĘDÓW, (III) WYNIKI, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY, BĘDĄ DOKŁADNE LUB WIARYGODNE, (IV) JAKOŚĆ WSZELKICH TOWARÓW LUB USŁUG DOSTĘPNYCH NA STRONIE SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA, LUB (v) WSZELKIE BŁĘDY NA STRONIE ZOSTANĄ SKORYGOWANE; ORAZ (C) WSZELKIE MATERIAŁY POBRANE LUB UZYSKANE W INNY SPOSÓB W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY SĄ DOSTĘPNE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO, A UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB URZĄDZENIA MOBILNEGO, KTÓRE WYNIKAJĄ Z UŻYCIA TAKICH MATERIAŁÓW.

X. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE ZWOLNIONE STRONY NIE BĘDĄ PONOSIĆ WOBEC NIEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WTÓRNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, WARTOŚCI FIRMY, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH (NAWET JEŚLI ZWOLNIONE STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCE Z: (i) KORZYSTANIE LUB NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA Z WITRYNY; (ii) KOSZT ZAMÓWIEŃ NA TOWARY I USŁUGI ZASTĘPCZE WYNIKAJĄCE Z WSZELKICH TOWARÓW, DANYCH, INFORMACJI LUB USŁUG UZYSKANYCH LUB WIADOMOŚCI OTRZYMANYCH LUB WPROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM, Z LUB W WYNIKU STRONY; (III) NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DO TRANSMISJI LUB DANYCH LUB ICH ZMIANY; (IV) OŚWIADCZENIA LUB ZACHOWANIA JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH NA STRONIE; (v) POLEGANIE NA TREŚCIACH UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ USA; Lub (vi) WSZELKIE INNE SPRAWY ZWIĄZANE Z TERENEM. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE. W ZWIĄZKU Z TYM NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ W NINIEJSZYM USTĘPIE MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE. W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE PRZEZ PRAWO MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWOLNIONYCH STRON WYNIKAJĄCA Z LUB W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ LUB KORZYSTANIEM Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ NAS, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY DZIAŁANIA (CZY TO W UMOWIE, CZYNACH NIEDOZWOLONYCH, NARUSZENIU GWARANCJI LUB W INNY SPOSÓB), NIE PRZEKROCZY 100 GBP.

Xi. Odszkodowań

Użytkownik zgadza się bronić, dzwięknąć i zwolnić Zwolnione Strony przed wszelkimi roszczeniami, działaniami lub żądaniami, w tym między innymi uzasadnionymi opłatami prawnymi i księgowymi, opartymi lub wynikającymi z (i) korzystania z jakichkolwiek treści osób trzecich lub polegania na nich, (ii) korzystania lub polegania na jakichkolwiek Treściach BRISKEEP, lub (iii) naruszenie niniejszych Warunków. Niezwłocznie powiadomimy Cię o każdym takim roszczeniu, pozwie lub postępowaniu.

Xii. Sporów

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TĄ SEKCJĄ, PONIEWAŻ MA TO WPŁYW NA TWOJE PRAWA. Niniejsze Warunki oraz stosunki między Użytkownikiem a BRISKEEP Limited będą podlegać prawu Zjednoczonego Królestwa bez względu na jego przepisy kolizyjne.

Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i rozumie, że w odniesieniu do wszelkich sporów z Zwolnionymi Stronami wynikających z lub związanych z korzystaniem przez niego z Witryny, zakupu Produktów lub Usług lub niniejszych Warunków:

 • REZYGNUJESZ Z PRAWA DO PROCESU PRZEZ ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH
 • REZYGNUJESZ Z PRAWA DO PEŁNIENIA FUNKCJI PRZEDSTAWICIELA, PRYWATNEGO PROKURATORA GENERALNEGO LUB W JAKIMKOLWIEK INNYM PRZEDSTAWICIELU; I
 • MUSISZ ZŁOŻYĆ WSZELKIE ROSZCZENIA W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD POWSTANIA TAKIEGO ROSZCZENIA LUB JEST ONO NA ZAWSZE PRZEDAWNIONE.

UŻYTKOWNIK I SPÓŁKA ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE KAŻDY Z NAS MOŻE WNOSIĆ ROSZCZENIA PRZECIWKO DRUGIEMU TYLKO INDYWIDUALNIE, A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK KLASY W JAKIMKOLWIEK RZEKOMYM POZWIE ZBIOROWYM LUB PRZEDSTAWICIELSKIM LUB POSTĘPOWANIU. O ILE ZARÓWNO TY, JAK I FIRMA NIE UZGODNIĄ INACZEJ, ARBITER NIE MOŻE KONSOLIDOWAĆ ANI DOŁĄCZAĆ DO ROSZCZEŃ WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY LUB STRONY I NIE MOŻE W INNY SPOSÓB PRZEWODNICZYĆ JAKIEJKOLWIEK FORMIE POSTĘPOWANIA SKONSOLIDOWANEGO, PRZEDSTAWICIELA LUB KLASY. PONADTO ARBITER MOŻE PRZYZNAĆ ZWOLNIENIE (W TYM ZWOLNIENIE PIENIĘŻNE, NAKAZU I DEKLARATYWNE) TYLKO NA RZECZ INDYWIDUALNEJ STRONY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZADOŚĆUCZYNIENIE I TYLKO W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO ZAPEWNIENIA ULGI WYMAGANEJ PRZEZ INDYWIDUALNE ROSZCZENIA TEJ STRONY.

Xiii. Zakończenie

Niezależnie od któregokolwiek z niniejszych Warunków, zastrzegamy sobie prawo, bez powiadomienia lub towarzyszącej jej odpowiedzialności, i według naszego wyłącznego uznania, do wypowiedzenia twojej licencji na korzystanie z tej Witryny oraz do zablokowania lub uniemożliwienia przyszłego dostępu do tej Witryny i korzystania z niej z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu. Po rozwiązaniu niniejszych Warunków nadal będą obowiązywać.

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO AKTUALIZACJI I ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW W DOWOLNYM MOMENCIE.

Xiv. Czas

Od czasu do czasu sprawdzamy niniejsze Warunki, aby upewnić się, że są one zgodne z obowiązującym prawem. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Użytkownik dowie się, czy niniejsze Warunki zostały zmienione od czasu ostatniej wizyty na stronie internetowej, odwołując się do daty “Data wejścia w życie Niniejszej Polityki” na dole tej strony; pod warunkiem jednak, że dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię z wyprzedzeniem o wszelkich istotnych zmianach. Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza akceptację warunków niniejszych Warunków, które są przez nas od czasu do czasu zmieniane lub zmieniane, dlatego powinieneś regularnie przeglądać niniejsze Warunki, aby upewnić się, że jesteś świadomy jego warunków.

Xv. Zniesienie wiz

Niekorzystzenie przez nas częściowego lub pełnego wykonania jakichkolwiek praw lub zrzeczenie się przez nas jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków przez użytkownika nie stanowi przeszkody dla naszego późniejszego wykonania takiego prawa ani nie zostanie uznane przez nas za zrzeczenie się przez nas jakiegokolwiek późniejszego naruszenia przez Użytkownika tego samego lub innego warunku niniejszych Warunków. Nasze prawa i środki zaradcze wynikające z niniejszych Warunków oraz wszelkie inne obowiązujące umowy między Tobą a nami kumulują się, a wykonywanie takiego prawa lub środka prawnego nie ogranicza naszego prawa do wykonywania jakichkolwiek innych praw lub środków prawnych.

Xvi. Rozdzielność

Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany za nieważny, nieważny lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalny, termin ten zostanie uchylony i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność pozostałego warunku.

Xvii. CAŁA UMOWA

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a BRISKEEP Limited w odniesieniu do tej Strony i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i propozycje, zarówno elektroniczne, ustne, jak i pisemne w odniesieniu do niniejszej Witryny. Drukowana wersja niniejszych Warunków oraz wszelkie powiadomienia podane w formie elektronicznej będą dopuszczalne w postępowaniu sądowym lub administracyjnym opartym na niniejszych Warunkach lub z nim związanym w takim samym zakresie i na takich samych warunkach jak inne dokumenty biznesowe i zapisy pierwotnie i wygenerowane w formie drukowanej. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Data wejścia w życie Bieżącej Polityki: 13 września 2019 r.